Ambulant medisch pedicure

Helaas neem ik geen nieuwe patiënten meer aan.PRIVACY VERKLARING

Privacy Policy Pedicure Jhvoetzorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Jhvoetzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Jhvoetzorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website. Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Jhvoetzorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Rechtstreeks declareren van de behandeling bij podotherapeut of zorgverzekeraar Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan [Medisch] Pedicure Praktijk JHvoetzorg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Meisjesnaam; - Adres - Postcode en woonplaats - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht; - Naam huisarts of behandelend arts;
- BSN nummer - Verzekeringsmaatschappij en polisnummer - Medische gegevens (o.a. medicatie, hulpmiddelen, ziekte en behandelingen die ondergaan zijn/worden) die van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en voor het verstrekken van adequate adviezen. In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd om de voortgang van uw behandeling vast te leggen. Als wij deze foto’s willen delen met derden zullen wij u altijd om toestemming vragen en aangeven voor welk doel wij de foto’s zouden willen delen. Uw persoonsgegevens worden door Jhvoetzorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. - Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.
E-mailen
Bellen