Ambulant medisch pedicure

Helaas neem ik geen nieuwe patiënten meer aan.ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Jhvoetzorg

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Jhvoetzorg Hengelo en een cliënt waarop JHvoetzorg Hengelo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De behandeling

JHvoetzorg Hengelo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, verder zal JHvoetzorg Hengelo zo veel mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan JHvoetzorg Hengelo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Jhvoetzorg Hengelo het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
JHvoetzorg Hengelo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet daarover zegt.

Kort gezegd:

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Ambulant

JHvoetzorg werkt ambulant wat betekent dat deze te maken heeft met reistijden, verkeersproblemen, hierdoor rekening te houden met een speling van ongeveer 10 à 15 minuten. Mocht de tijd langer afwijken dan belt JHvoetzorg u op om u op de hoogte te houden.
Bij een rijafstand meer dan 20 km ben ik genoodzaakt om een toeslag van € 2.50 te berekenen.

Betaling

JHvoetzorg Hengelo vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Geheimhouding

Jhvoetzorg Hengelo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, JHvoetzorg Hengelo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Jhvoetzorg Hengelo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JHvoetzorg Hengelo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan JHvoetzorg Hengelo. Indien een klacht gegrond is, Jhvoetzorg Hengelo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
E-mailen
Bellen